Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De verantwoordelijke voor deze website is Stichting Bio Academy. De stichting is bereikbaar via info@bioacademy.nl.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Door deze internetsite en applicatie Bio Academy (hierna kortweg: de website) te benaderen en/of de op of via de website/applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen
Bio Academy behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht
Op de website/applicatie en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website/applicatie en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Gedragsregels
Een ieder kan ons platform raadplegen zonder zich te registreren. Wilt u echter iets toevoegen, dan is registratie nodig. Uw gegevens worden alleen door Bio Academy gebruikt. Ze zullen niet aan andere organisaties/personen worden verstrekt c.q. verkocht.

De gegevens die u toevoegt moeten betrekking hebben op kennisdelen in de Biologische Sector. Alvorens u aanbod kunt toevoegen, is er een overeenkomst nodig tussen u en Bio Academy

Het bestuur van Bio Academy (inclusief de webmaster), behoud zich het recht voor om gegevens die geen betrekking hebben op de Bio Academy te verwijderen. Zo ook organisaties en of reclames die buiten ons werkgebied vallen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met onze webmaster via info@bioacademy.nl

Daarnaast halen wij ook gegevens van ons platform die niet gewenst zijn omdat;

 • Het pesterijen betreft
 • Beledigend is
 • Bedreigend is
 • Geweld uitdraagt
 • Zelfbeschadigend is
 • Haat zaaiend is
 • Pornografisch is
 • Te naakt is
 • Men niet een eigen identiteit aanneemt
 • De eigendomsrechten niet in ogenschouw neemt
 • Het niet mag volgens de wet of andere regels van overheidsinstellingen e.d.
 • En verder alles wat naar onze mening, dus het bestuur van niet wenselijk is vermeld te worden op ons platform

Een ieder die grensoverschrijdend gedrag constateert op ons platform kan daar melding over maken bij onze webmaster via info@bioacademy.nl. Het is aan hen om daar wel of geen actie op te nemen. Wij doen ons best uw gegevens te beschermen, echter wij houden ons niet verantwoordelijk voor onwenselijk gedrag van anderen en zijn daarvoor niet aansprakelijk.


Disclaimer

Bio Academy heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website/applicatie samengesteld. Alhoewel Bio Academy daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website/applicatie aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website/applicatie, zijn voor eigen rekening en risico.

Bio Academy is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website/applicatie, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Bio Academy is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de website/applicatie te verwijderen. Het aanbieden op de website/applicatie van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Bio Academy de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Bio Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website/applicatie of de (on)bereikbaarheid van de website/applicatie, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website/applicatie gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website/applicatie wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.